Beleidsplan

Beleidsplan Kringloop Gouda 2015 -2020

Inhoud

Project

De Stichting Kringloop Gouda (hierna: Kringloop Gouda) heeft als hoofddoel om binnen Gouda en omstreken een kwaliteits-kringloopwinkel tot stand te brengen, die zich inzet om het duurzaam (her-) gebruik van materialen en goederen te bevorderen. Een vintage/ brocante-winkel die zicht onderscheidt doordat deze net wat meer te beiden heeft. Een winkel waar iedereen terecht kan voor mooie tweedehands spullen tegen redelijke prijzen. Als nevendoel wil Kringloop Gouda door middel van workshops, communicatie via de website en sociale media de inwoners van Gouda en omstreken bewuster maken dat hergebruik en recycling leuk, nuttig en beter is voor een duurzame samenleving.

Kringloop Gouda werkt in haar startperiode in principe met veel met vrijwilligers en een betaalde kracht, maar sluit niet uit dat in de toekomst na bewezen succes en zonder dat de non-profit gedachte geweld wordt aangedaan, meer medewerkers zullen worden aangetrokken op basis van en arbeidsovereenkomst.

Resultaat

Kringloop Gouda is een specifiek op de gemeenschap van Gouda en omstreken gerichte kwaliteits-kringloopwinkel, die zich inzet om het duurzaam (her-) gebruik van materialen en goederen te bevorderen. Een vintage/ brocante-winkel die zicht onderscheidt doordat deze net wat meer te beiden heeft. Een winkel waar iedereen terecht kan voor mooie tweedehands spullen tegen redelijke prijzen.

Kringloop Gouda heeft geen winstoogmerk en zal de gelden, die na verrekening van kosten en noodzakelijke reserveringen overblijven, doneren aan Stichting Kinderarmoede en aan lokale c.q. regionale doelen.

Kringloop Gouda wil op sociaal-maatschappelijk gebied een bijdrage leveren door middel van het bieden van maatschappelijke stages voor scholieren en werkervaringsmogelijkheden voor gemotiveerde mensen met een uitkering, die zodoende hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten.

Kringloop Gouda werkt in haar startperiode in principe met veel met vrijwilligers en een betaalde kracht, maar sluit niet uit dat in de toekomst na bewezen succes en zonder dat de non-profit gedachte geweld wordt aangedaan, meer medewerkers zullen worden aangetrokken op basis van en arbeidsovereenkomst.

Kringloop Gouda wil educatief zijn voor voornamelijk basisschoolleerlingen, die de mogelijkheid krijgen als vrijwilliger in een minikringloopwinkel kinderspullen te kunnen verkopen. Hierdoor kunnen kinderen leren met geld om te gaan en maatschappelijk bewustzijn ontwikkelen. Zij kunnen leren “op de winkel te passen” en iets voor anderen over te hebben.

Deelactiviteiten

Uitvoering

Projectleider

Het Bestuur van Stichting Kringloop Gouda, zoals opgericht d.d. 2 oktober 2014.

Partners

In principe volledig op eigen kracht en vanuit een onafhankelijke positie, waarbij er naarstig wordt gestreefd naar samenwerking met en het verkrijgen van facilitaire ondersteuning door zowel de Milieustraat van de Gemeente Gouda, als het college van B & W en de Gemeenteraad van Gouda.

Randvoorwaarden

Voldoende menskracht aan vrijwilligers, geschikte ondernemingsgerichte en maatschappelijk bewuste bestuursleden, de permanente behoefte aan een eigen Kringloopwinkel in Gouda en omstreken en afstemming met zowel de Milieustraat, als het college van B & W en de Gemeenteraad van Gouda.

Communicatie

Het Bestuur van Kringloop Gouda zal regelmatig communiceren over de gang van zaken via het aanbieden van persberichten aan de lokale nieuwsmedia en feedback vragen aan haar klanten via de website www.kringloop-gouda.nl. Daarnaast zal Kringloop Gouda actief gebruik maken van de sociale media om daarmee de afstand tot de inwoners van Gouda en omstreken klein te houden.

Rapportage

Kringloop Gouda zal open en transparant via zowel haar website(s), de sociale media en de lokale nieuwsmedia uitdragen waar zij staat met haar ambities en projecten, zowel over de status van haar doelstellingen als hoe het met de verkregen gelden is omgegaan. Verder zal Kringloop Gouda zowel mondeling, als waar gevraagd schriftelijk te rapporteren in de overlegorganen waarin zij actief wenst te participeren zoals de werkgroep Duurzaamheid van de Gemeente Gouda als collectieve bijeenkomsten voor het samenbrengen van verschillende burgerinitiatieven waar Kringloop Gouda deel van uitmaakt.

Beheersing

Oprichtingsjaar 2014 en 1e jaar 2015

De aanloopkosten voor 2015, waaronder de oprichtingskosten van Stichting Kringloop Gouda zijn, inclusief het huren van (tijdelijke) winkelruimte, in totaliteit begroot op € 7.887, en worden alleen uitgegeven indien er voldoende funding is verkregen uit de opbrengsten van de pop-up Kringloop Gouda en eventuele financiële ondersteuning via een budgetclaim voor 2015 bij de werkgroep Duurzaamheid. Verder zal actief worden gezocht naar sponsors, De eventuele sponsoropbrengst zal worden gereserveerd voor 2016 en/ of gedeeltelijk aan Stichting Kinderarmoede en lokale goede doelen worden doorgegeven conform het reglement goede doelen.

Kostenbegroting 2015 Opstartkosten Operationele kosten Totale kosten
Personeelskosten € 312 € 802 € 1.114
Autokosten € 280 € 11.180 € 11.460
Huisvestingskosten € 5.927 € 41.668 € 47.595
Inventariskosten € 548   € 548
Verkoopkosten € 153 € 5.330 € 5.483
Algemene kosten € 667 € 18.599 € 19.266
Totaal € 7.887 € 77.579 € 85.466

 

De Gemeente Gouda heeft eenmalig een bijdrage gedaan in de huisvestingskosten voor de tweede locatie aan de Fluwelensingel te Gouda. Door de winkelverkopen en de bijdrage van de gemeente is eind 2015 een negatief resultaat geboekt van € 1.718. Dit bedrag is in mindering gebracht op de vrij besteedbare reserve.

Kostenbegroting 2016 Operationele kosten Bestelauto/ inventaris Kosten/ investeringen
Personeelskosten € 22.000   € 22.000
Autokosten € 24.000 € 12.000 € 36.000
Huisvestingskosten € 84.000   € 84.000
Inventariskosten   € 3.000 € 3.000
Verkoopkosten € 3.000   € 3.000
Algemene kosten € 12.000   € 12.000
Totaal € 145.000 € 15.000 € 160.000

 

Financiering van toekomst aan te schaffen bestelauto en/ of inventaris moet gebeuren door donaties/ sponsoring. Inmiddels is er een toezegging van een aantal sponsoren.

Financiering

De financiering van de operationele kosten zal uit de verkoopopbrengsten van de Kringloopwinkel dienen te komen of uit facilitaire ondersteuning door middel van het kosteloos aanbieden van diensten door de Milieustraat en/ of structurele financiële tegemoetkoming aan Kringloop Gouda onder voorwaarden welke afhankelijk is van het scenario dat wordt gekozen door het college van B & W en de Gemeenteraad van Gouda. Verder zullen er de komende jaren diverse acties worden ondernomen om donaties te verkrijgen van zowel fondsenorganisaties, als de inwoners van Gouda en omstreken.

Risico’s

Het vinden van een vaste locatie en het verkrijgen van voldoende vrijwilligers en bestuurskracht. Het risico kan aanzienlijk worden verminderd door actief de samenwerking op te zoeken met strategische partners uit Gouda en omstreken en de communicatie over zowel de status van de gewenst doelstellingen, als de besteding van de verkregen gelden open en transparant aan zoveel mogelijk inwoners van Gouda en omstreken uit te dragen en daar actief feed back op te vragen.

Planning

2015

2016